Saturday, January 05, 2008

ห้องสมุดทุกแห่งจัดมุมหนังสือพระนิพนธ์

หอสมุดแห่งชาติจัดมุมหนังสือพระนิพนธ์ในสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์
ในวันที่ 7 ม.ค.นี้ หอสมุดแห่งชาติ เตรียมนำหนังสือ สารคดีท่องเที่ยว และบทความทางวิชาการ พระนิพนธ์ในสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ มาจัดแสดงเป็นมุมหนังสือพระนิพนธ์ เพื่อให้ประชาชนชาวไทย และผู้สนใจ ได้ชื่นชมพระอัจฉริยภาพด้านวรรณศิลป์ พระนิพนธ์ที่นำมาจัดแสดงมีทั้งหมด 25 ชื่อเรื่อง ได้แก่ หนังสือเกี่ยวกับพระราชวงศ์จำนวน 11 ชื่อเรื่อง อาทิ แม่เล่าให้ฟัง เจ้านายเล็กๆ ยุวกษัตริย์ จุฬาลงกรณ์ราชสันตติวงศ์ มหามกุฎราชสันตติวงศ์ พระนิพนธ์เกี่ยวกับประเทศต่างๆ ที่เสด็จประพาส จำนวน 10 ชื่อเรื่อง อาทิ จีนอีสานและเสฉวน จากแดนแมนจูสู่ภูง่อไบ๊ ภูฏาน : เกาะเขียวบนแผ่นดิน พระนิพนธ์ แปล อาทิ นิทานสำหรับเด็ก ราชาภิเษกพระเจ้ากรุงสเปน และ บทความทางวิชาการเกี่ยวกับการใช้ภาษาฝรั่งเศส ในวารสาร สมาคมครูภาษาฝรั่งเศสแห่งประเทศไทย ตั้งแต่ปี พ.ศ.2521 -2527 แหล่งข้อมูล
พระราชประวัติและพระราชกรณียกิจ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์
ตัวอย่างพระนิพนธ์
ตราสัญลักษณ์ประจำพระองค์จุฬาลงกรณราชสันตติวงศ์ พระนามพระราชโอรส พระราชธิดา และพระราชนัดดา
แม่เล่าให้ฟัง
พระราชธิดาในรัชกาลที่ 5
เวลาเป็นของมีค่า
เจ้านายเล็กๆ - ยุวกษัตริย์
ไปรษณียบัตรเจ้าฟ้า
เจ้าฟ้าทหารเรือ พ.ศ. 2454 ถึง พ.ศ. 2458
ตราแผ่นดิน ตราราชสกุลและสกุล อักษรพระนาม และนามย่อ
สมเด็จเจ้าฟ้ามหิดลฯ และงานศิลปะ
จดหมายเหตุชาวบ้าน : ข่าวสมเด็จย่าสวรรคตจากหนังสือพิมพ์
ส่งเสด็จสมเด็จย่า ประมวลเรื่องจากหนังสือพิมพ์
มหามกุฎราชสันตติวงศ์ พระนามพระราชโอรสธิดา พระราชนัดดา

ยูนาน
1 โหลในเมืองจีน
สายธารอารยธรรมจีน : 7 ธานีแห่งอาณาจักรกลาง
จากโคริโอสู่โคเรีย 8 วันในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนเกาหลี
ภูฐานเกาะเขียวบนแผ่นดิน
ที่ไซบีเรียหนาวไหม
ซินเจียง และกานซู ภาพจากดินแดนสุดหล้าฟ้าเขียว
ตุรกี ดินแดนจักรพรรดิโรมันและล่าสุลต่านออตโตมัน
จีนตะวันออก ขึ้นเขา ลงทะเลสาบ เข้าวัด
จีนอีสานและเสฉวน จากแดนแมนจูสู่ภูง่อไบ๊
แหล่งข้อมูล
พระนิพนธ์