Friday, January 04, 2008

พระนิพนธ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์


พระนิพนธ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์
พระนิพนธ์ 25 เรื่อง แบ่งได้เป็น 4 ประเภท คือ
พระนิพนธ์เกี่ยวกับราชวงศ์ เช่น แม่เล่าให้ฟัง พระราชธิดาในรัชกาลที่ 5,
พระนิพนธ์แปล เช่น นิทานสำหรับเด็ก ราชาภิเษกพระเจ้ากรุงสเปน,
พระนิพนธ์สารคดีท่องเที่ยว เช่น 1 โหลในเมืองจีน จีนอีสานและเสฉวน : จากแดนแมนจูสู่ภูง่อไบ๊ ภูฏาน : เกาะเขียวบนแผ่นดิน และพระนิพนธ์บทความเชิงวิชาการ พระนิพนธ์เป็นภาษาฝรั่งเศส คือ เรื่อง Du bon et du mauvais usage
พระอัจฉริยภาพด้านการประพันธ์ ของสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนาฯ

แสงหนึ่งคือรุ้งงาม เป็นหนังสือที่จัดทำขึ้นในโอกาสที่พระองค์มีพระชนมายุครบ 84 พรรษา
เพลงแสงหนึ่งคือรุ้งงาม