Wednesday, January 02, 2008

คำขวัญวันเด็ก 2551

หนังสือวันเด็กแห่งชาติ ของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปี 2551 ได้มุ่งเน้นเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ โดยใช้ชื่อว่า "ชื่นเกล้า"
วันเสาร์ที่ 12 มกราคม 2551
The National Children's Day
คำขวัญวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2551 คือ สามัคคีมีวินัย ใฝ่เรียนรู้ เชิดชูคุณธรรม
ความเป็นมาในปี พ.ศ. 2502 จอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรี ได้ให้คุณค่าความสำคัญของเด็ก จึงมอบคำขวัญให้เป็นข้อคติเตือนใจ สำหรับเด็กปีละ 1 คำขวัญ นายกรัฐมนตรีสมัยต่อมา ได้ถือเป็นธรรมเนียมสืบเนื่อง
คำขวัญวันเด็กแห่งชาติ ตั้งแต่ พ.ศ. 2502 ถึงปัจจุบัน
ปีนี้จัดงานวันเด็กที่บริเวณสนามหญ้าหน้ากระทรวงศึกษาธิการและริมคลองผดุงกรุงเกษมข้างกระทรวงศึกษาธิการแทน
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เปิดเผยว่า ได้ปรึกษากับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เกี่ยวกับการจัดงานวันเด็กประจำปี 2551 และได้ข้อสรุปว่า ศธ.จะยังคงจัดงานวันเด็กประจำปีนี้ เพราะมีมติคณะรัฐมนตรี (ครม.) กำหนดให้ ศธ.เป็นเจ้าภาพรับผิดชอบการจัดงานวันเด็กมาตั้งแต่ พ.ศ.2498 ซึ่งก็ได้มีการจัดต่อเนื่องมาตลอด 52 ปี และจะครบ 53 ครั้ง ในงานวันเด็กปี 2551 นี้ อย่างไรก็ตาม ศธ.จะย้ายสถานที่จัดงานวันเด็ก ซึ่งปกติจะจัดงานในบริเวณลานพระราชวังดุสิต สนามเสือป่า มาเป็นบริเวณสนามหญ้าหน้ากระทรวงศึกษาธิการและริมคลองผดุงกรุงเกษมข้างกระทรวงศึกษาธิการแทน แหล่งข้อมูล
กิจกรรมวันเด็ก 2551
สภากาชาดไทย จัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2551 ในวันเสาร์ที่ 12 มกราคม 2551 โดยเปิดให้เข้าชมพิพิธภัณฑ์สภากาชาดไทย ซึ่งจัดตั้งขึ้นจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย โดยเปิดให้เข้าชม ตั้งแต่เวลา 8.00 - 16.00 น. ภายในงานมีการจัดกิจกรรมเล่นเกม การตอบปัญหาชิงรางวัล การแข่งขันทดสอบความรู้จากการชมนิทรรศการ และเปิดให้ชมการแสดงการสาธิตการรีดพิษงู และการป้อนอาหารงู ที่สวนงู ตั้งแต่เวลา 09.00 - 15.00 น. พร้อมทั้งรับถุงของขวัญที่ระลึกวันเด็ก จากสภากาชาดไทย สำหรับที่ศูนย์ราชการุณสภากาชาดไทยเขาล้าน จังหวัดตราด โดยความร่วมมือทั้งภาครัฐและเอกชน จังหวัดตราด ร่วมกันจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ในเวลา 08.00 - 16.00 น. กิจกรรมประกอบด้วยการแจกของขวัญเด็ก การแสดงดนตรี การแสดงกระโดดร่ม การแสดงของสุนัขสงคราม การแสดงอาวุธยุโธปกรณ์ การจัดนิทรรศการ และจัดเลี้ยงอาหารแก่เด็กๆ ที่มาร่วมงาน
สภากาชาดไทยขอเชิญชวนผู้ปกครองและบุตรหลานเข้าชมพิพิธภัณฑ์สภากาชาดไทย สวนงู และร่วมงานที่ศูนย์ราชการุณสภากาชาดไทยเขาล้าน จังหวัดตราด ในวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2551 แหล่งข้อมูล
สำหรับหนังสือวันเด็กประจำปี 2551 ในชื่อ “ชื่นเกล้า” ได้อัญเชิญพระสาทิสลักษณ์ในสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ มีพระสิริโฉมพริ้มเพราในวัยเยาว์ เป็นภาพปก พร้อมด้วยสารคดีเทิดพระเกียรติ นำเสนอพระจริยวัตร พระอัจฉริยภาพ และพระกรุณาธิคุณ ประทานความช่วยเหลือปวงชนชาวไทยมาโดยตลอด อาทิ ด้านการศึกษา ด้านสังคมสงเคราะห์ การแพทย์และสาธารณสุข ด้านปรัชญาและศาสนา ด้านวรรณกรรม ศิลปวัฒนธรรม โบราณคดี และประวัติศาสตร์ เพื่อมาเผยแพร่ แหล่งข้อมูล