Monday, June 16, 2008

เขาพระวิหาร

ปราสาทเขาพระวิหาร เป็นปราสาทหิน อยู่บริเวณเทือกเขาพนมดงรัก ในจังหวัดพระวิหาร ของกัมพูชา ติดชายแดนไทย ที่อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ อยู่ใกล้อุทยานแห่งชาติเขาพระวิหาร นับเป็นปราสาทขอมที่สำคัญแห่งหนึ่ง ทั้งในแง่ประวัติศาสตร์การก่อสร้างเทวสถานของฮินดู แหล่งข้อมูล
ปราสาทพระวิหาร เป็นศาสนสถานที่สร้างขึ้นสมัยพุทธศตวรรษที่ 16 เพื่อถวายให้แก่พระอิศวร หรือพระศิวะ เทพสูงสุด ของศาสนาฮินดูลัทธิไศวนิกาย ตามตำนานแล้วเชื่อว่าพระองค์ทรงประทับอยู่บน ยอดเขาไกรลาส ศูนย์กลางของจักรวาล
ด้วยสนธิสัญญาที่ประเทศไทยทำกับฝรั่งเศสเมื่อวันที่ 13 ก.พ. ค.ศ.1904 (พ.ศ.2447) เพื่อแลกดินแดนใน จ.จันทบุรี ที่ฝรั่งเศสยึดครองในเวลานั้น ไทยตกลงยกพื้นที่บริเวณฝั่งขวาของแม่น้ำโขงให้เป็นการตอบแทน และมีการปักปันเขตแดนกันขึ้น รายละเอียด

เขาพระวิหาร พิพาทใหม่ไทย-เขมร
เขาพระวิหาร...มรดกโลก...กับการท่องเที่ยว รัฐบาลกัมพูชากำลังเสนอ องค์การยูเนสโกให้ปราสาทเขาพระวิหาร เป็น "มรดกโลก"
"ไทยสนับสนุนการขึ้นทะเบียนเขาพระวิหารเป็นมรดกโลก เพียงแต่ขั้นตอนของไทยและกัมพูชาไม่เหมือนกัน เช่น เรื่องความคาบเกี่ยวระหว่างเส้นเขตแดน และการจัดการ" รายละเอียด
ปราสาทเขาพระวิหารมรดกโลก ไทยต้องเสียอะไรบ้าง