Friday, June 27, 2008

นักเรียนกว่า 7 หมื่นคน ที่เรียนชั้น ป.3 อ่านหนังสือไม่ออก เขียนไม่ได้

เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน นายสมชาย วงศ์สวัสดิ์ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) ให้สัมภาษณ์หลังเป็นประธานเปิดงานเชิดชูครูกวีศรีสุนทร เนื่องในวันสุนทรภู่ ที่สำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ (สวช.) ว่า ปัจจุบันไทยให้ความสำคัญกับภาษาไทยน้อยมาก มองข้ามการพัฒนาเด็กและเยาวชนให้เรียนรู้เรื่องบทกวี บทความ แต่เน้นพัฒนาวัตถุนิยม ซึ่งน่าห่วง จึงมอบให้ ศธ.เร่งส่งเสริมการเรียนรู้คุณธรรมจริยธรรม และบทกลอน กวี เสริมเป็นหลักสูตรการเรียนการสอน เพื่อปลูกฝังเด็กและเยาวชนให้รู้จักรากเหง้าของภาษา โดยลงนามความร่วมมือกับกระทรวงวัฒน ธรรม (วธ.) จัดตั้งศูนย์วัฒนธรรมในโรงเรียนทั่วประเทศ ให้เด็กและเยาวชนใช้เป็นแหล่งเรียนรู้วัฒนธรรมท้องถิ่น

นางกาญจนา นาคสกุล ราชบัณฑิต และนายกสมาคมครูภาษาไทยแห่งประเทศไทย กล่าวว่า ที่เด็กไม่สนใจบทกวี อ่านโคลงกลอนไม่เป็น เพราะครูไม่มีเวลาให้เด็กฝึกเรียนคำประพันธ์ คิดว่าครูควรปลูกฝังเด็กให้เรียนรู้ภาษาไทยเป็นขั้นๆ ไป เริ่มตั้งแต่ประถมศึกษา ให้เด็กอ่านออก เขียนได้ คนไหนอ่านไม่ออก เขียนไม่ได้ ควรให้ซ้ำชั้นอย่างน้อย 1 ปี เพื่อให้มีทักษะที่ดีขึ้น ทั้งนี้ สถานการณ์ที่น่าวิตกในเวลานี้คือ มีนักเรียนกว่า 7 หมื่นคน ที่เรียนชั้น ป.3 อ่านหนังสือไม่ออก เขียนไม่ได้ ศธ.ควรแก้ไขตั้งแต่ชั้น ป.1 Source