Wednesday, June 25, 2008

ความต้องการของประชาชน 10 อันดับแรก

สำนักงานสถิติแห่งชาติ ได้สำรวจความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับความต้องการจากรัฐบาลครั้งที่ 5 เพื่อให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น และสะท้อนให้รัฐบาลได้ทราบถึงความต้องการของประชาชนให้เรื่องต่างๆ เพื่อเป็นข้อมูลให้รัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำไปใช้ประกอบเป็นแนวทางในการวางแผน และแก้ไขปัญหา
รายละเอียดเรื่องที่ประชาชนต้องการมากที่สุด 10 อันดับแรก

ผลจากการสำรวจ พบว่า ประชาชนมีความต้องการให้รัฐบาลแก้ปัญหาเรื่องความยากจนมากที่สุด (ร้อยละ 32.5) ซึ่งเพิ่มขึ้นจากผลการสำรวจปี 2549 (ร้อยละ 23.6) แสดงให้เห็นว่า การแก้ปัญหาของรัฐบาลในเรื่องความยากจนยังไม่หมดไป อ่านรายละเอียด