Friday, May 30, 2008

สถานีบริการ NGV และ LPG

ความแตกต่างระหว่าง LPG และ NGV
ตัวแทนจาก บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) กล่าวถึงยุทธศาสตร์การแก้ไขด้านพลังงานของประเทศตามมติคณะรัฐมนตรี วันที่ 17 พ.ค.2548 ที่มุ่งใช้พลังงานทางเลือก โดยเฉพาะก๊าซ NGV ว่า ในปี 2551 จะเพิ่ม supply ก๊าซ NGV ด้วยการขยายสถานีและเพิ่มสถานีแม่ให้มากขึ้น ถึงสิ้นปีนี้จะมีสถานีบริการเติมก๊าซ NGV เป็น 320 แห่ง แยกเป็นกรุงเทพฯ ปริมณฑล 166 แห่ง ภาคกลาง 104 แห่ง ภาคเหนือ 21 แห่ง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 17 แห่ง และภาคใต้ 12 แห่ง โดยตั้งเป้าการจ่ายก๊าซให้ได้ 5,464 ตัน/วัน ภายในสิ้นปีนี้ และเพิ่มรถขนส่งก๊าซจากปัจจุบัน (8 พ.ค.2551) 411 คัน เป็น 900 คัน
สิ้นปีนี้คาดว่าจะมีรถเล็กและรถบรรทุกขนาดใหญ่หันมาใช้ NGV เป็น 88,265 คัน ทดแทนน้ำมันในภาคขนส่งได้ 4% คิดเป็นมูลค่าทดแทน 15,060 ล้านบาท และในปี 2555 คาดว่าจะมีรถหันมาเติม NGV ทั้งหมด 328,000 คัน ทดแทนน้ำมันได้ 20% คิดเป็นมูลค่าทดแทน 90,025 ล้านบาท แหล่งข้อมูล

รายชื่อและแผนที่แสดงที่ตั้งสถานีบริการ NGVที่เปิดบริการทั่วประเทศ
สถานีบริการก๊าซ NGV ที่เปิดให้บริการแล้ว
ปัจจุบันมีรถขนส่งมวลชนที่ใช้ก๊าซ NGV แล้วประมาณร้อยละ 55 ถือว่าค่อนข้างเยอะ แต่ที่เตรียมจะทำเพิ่มเติมก็คือ การเพิ่มจุดสำหรับแท็กซี่สแตนด์ (จุดจอดรถแท็กซี่) เพื่อที่จะไม่ต้องขับตระเวนหา ผู้โดยสาร แต่ให้จอดเป็นที่เป็นทางเพื่อ ลดการใช้น้ำมัน ในส่วนของการขยาย สถานีบริการก๊าซ NGV ซึ่ง ปตท.รับหน้าที่หนักอยู่ในขณะนี้ก็มีการขยายกำลังการผลิต NGV อย่างเต็มที่ ในส่วนของ ปตท.เองลงทุนไปเยอะประมาณ 10,000 ล้านบาท เพื่อขยายสถานีบริการ NGV ให้ครอบคลุม
กระทรวงพลังงานยังได้เตรียมทำ roadmap สำหรับ NGV ในระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว จนถึงปี 2555 ซึ่งจะสามารถทดแทนการใช้น้ำมันลงได้ถึง ร้อยละ 20 และเรายังมีการขยายโครงข่าย ท่อก๊าซ CityGas ซึ่งจะระบุทั้งหมดไว้ใน roadmap นี้ด้วยว่า เส้นทางขยาย CityGas จะครอบคลุมไปยังพื้นที่ใด ซึ่งตอนนี้มีสถานีแม่ก๊าซ NGV 13 แห่งแล้ว แหล่งข้อมูล