Monday, September 10, 2007

ดาราศาสตร์ และ ดวงดาว

ข่าวดาราศาสตร์ รู้จักกลุ่มดาว
ดูดวงชะตา กราฟชีวิต12 ราศี อย่าหลงเชื่อ จนลืมเชื่อการกระทำของตัวเอง ทำดีได้ดี ทำชั่วได้ชั่ว
กระแสโลกาภิวัตน์ ทำให้คนไทยเสียนิสัย จริงหรือ
จากการสัมมนาวิชาการ เรื่อง “ผลกระทบของโลกาภิวัตน์ที่มีต่อสังคมไทย” ณ สโมสรทหารบก เมื่อวันที่ 29 ส.ค.2550 ดร.โสภา ชูพิกุลชัย ชปีลมันน์ ราชบัณฑิตสาขา จิตวิทยา กล่าวว่า สังคมโลกาภิวัตน์ทำให้นิสัยของคนไทยเปลี่ยนแปลงไปมาก จากที่เคยเป็นคนเอื้ออาทร เรียบง่าย ยึดถือในขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรม เชื่อบาปบุญคุณโทษและมีความกตัญญู ก็กลายเป็นคนที่ทำทุกอย่างเพื่อผลประโยชน์ของตนเอง ใช้จ่ายฟุ้งเฟ้อ ชอบแข่งขันเอาชนะและบูชาวัตถุนิยม ซึ่งถือเป็นวิกฤติที่อันตรายมากที่สุดของสังคม ตนจึงขอเสนอแนวทางแก้ปัญหาสังคมโลกาภิวัตน์ ดังนี้ 1.ประชาชนทุกคนควรมีสติร่วมมือกันปฏิบัติตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 2.รัฐบาลต้องปรับนโยบายวางแผนระยะยาว เพื่อรองรับสถานการณ์โลกาภิวัตน์ในอนาคตอย่างน้อย 20 ปี 3.ต้องกระจายอำนาจและกระจายรายได้สู่ชนบท 4.ปฏิรูประบบการศึกษา โดยปรับระบบการเรียนการสอนให้เน้นการสัมผัสความจริง เน้นการคิด และพัฒนาจิตใจ และ 5.ส่งเสริมสถาบันครอบครัวและชุมชนให้มีความเข้มแข็ง ตลอดจนสร้างกระบวนการเรียนรู้ร่วมกัน ซึ่งหากรัฐบาลทำได้อย่างนี้จะทำให้ปัญหาสังคมลดลงได้ ทั้งปัญหาอาชญากรรม ยาเสพติด โสเภณี โรคเอดส์ เป็นต้น.