Sunday, September 09, 2007

สิงคโปร์กับการพัฒนาคน


สิงคโปร์ ประเทศเล็กที่มีประชากร 4 ล้านคน ขนาดของประเทศเล็กกว่ากรุงเทพมหานคร เป็นประเทศที่มีความสามารถทางการแข่งขันเป็นอันดับสองรองจากสหรัฐอเมริกา เขาทำได้อย่างไร
ประวัติของประเทศสิงคโปร์
สิงคโปร์มีวิสัยทัศน์ทางการศึกษาในการพัฒนาคนให้มีความรู้ ความคิดสร้างสรรค์ และจินตนาการ ทรัพยากรที่มีค่าที่สุดคือคนที่มีคุณภาพ สิงคโปร์จึงให้ความสำคัญกับห้องสมุดในทุกชุมชน เป็นสวัสดิการของรัฐให้แก่ประชาชนทุกวัย เข้าถึงแหล่งความรู้ได้ทุกชุมชน การลงทุนบริการความรู้จึงเรียกได้ว่าเต็มที่ จัดเป็นความสำคัญอันดับแรกของการพัฒนาคนและสังคม
หอสมุดแห่งชาติสิงคโปร์
ระบบลายมืออิเล็กทรอนิกส์
ปัจจุบันห้องสมุดดีๆของไทยมีการพัฒนาไม่น้อยหน้าห้องสมุดประเทศใดแล้ว ขอเพียงความร่วมมือร่วมใจในการใช้ห้องสมุดเป็นแหล่งเรียนรู้ที่แท้จริงของสังคม แล้วจะพบว่า ประโยชน์มหาศาล