Monday, August 27, 2007

ค้นหาข้อมูลประเทศต่างๆ

ค้นหาข้อมูลเบื้องต้นของประเทศต่างๆ ได้ที่นี่
The World Competitive Scoreboard 2007
IMD World Competitive Yearbook