Monday, August 06, 2007

ตลาดน้ำของไทย (Floating market)ตลาดน้ำและตลาดสดเป็นวิถีชีวิตของคนไทย ปัจจุบันมีตลาดน้ำหลายแห่งในเมืองไทย เช่น
ตลาดน้ำดำเนินสะดวก ราชบุรี ตลาดน้ำแห่งแรก
ตลาดน้ำอัมพวา หรือตลาดน้ำยามเย็น
ตลาดน้ำวัดลำพญา ตำบลลำพญา อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม
ตลาดน้ำตลิ่งชัน
ตลาดน้ำบางน้ำผึ้ง
ตลาดน้ำบางคูเวียง
ตลาดน้ำวัดไทร
ตลาดน้ำบางพลี
ตลาดน้ำท่าคา
ตลาดน้ำ เป็นเสน่ห์ของชุมชนไทย ที่มีเอกลักษณ์ ควรแก่การส่งเสริมและสร้างสรรค์