Tuesday, August 21, 2007

คนไทยอ่านอะไร

การลงประชามติเมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2550 ที่ผ่านมา ทำให้เกิดคำถามทั้งก่อนและหลังการลงประชามติว่าคนไทยอ่านร่างรัฐธรรมนูญหรือไม่ การตัดสินใจในการลงประชามติอยู่บนฐานความรู้ ความเข้าใจในเนื้อหาสาระของร่างรัฐธรรมนูญมากน้อยเพียงใด เป็นเรื่องที่น่าศึกษาอย่างยิ่ง
จริงๆแล้วคนไทยอ่านอะไร การรับรู้ข่าวสารมาจากที่ใด หรือส่วนใหญ่อ่านหนังสือพิมพ์ ฟังวิทยุ ดูโทรทัศน์ หรือรับฟังความคิดเห็นจากผู้อื่น ทำไมจึงมีความแตกต่างทางความคิดและความเข้าใจอย่างมาก เป็นประเด็นคำถามที่ควรให้ความสนใจ
การอ่านจำเป็นต่อชีวิตและสร้างคนที่มีคุณภาพในสังคม อยากให้สังคมฉลาด ต้องให้เยาวชนซึ่งเป็นอนาคตของชาติรักการอ่าน และรักการเรียนรู้
นักอ่านตัวจริง ต้องอ่านเว็บนี้
อ่านข่าวประจำวัน
ความไม่พร้อมของที่อ่านหนังสือประจำหมู่บ้านของประชาชนขาดคนทำงาน และการจัดการที่ดี แล้วเมื่อไรเราจะทำให้ดี
ปรับปรุงหอสมุดแห่งชาติของไทย ให้เป็นแหล่งความรู้ของคนไทย