Monday, December 24, 2007

โปรดระวังโทรศัพท์จากกลุ่มมิจฉาชีพ

อย่าให้ข้อมูลส่วนตัวทางโทรศัพท์ ท่านอาจเจอปัญหาแบบนี้ กำลังระบาด
เรื่อง การล่อลวงข้อมูลลูกค้าจากกลุ่มมิจฉาชีพ กับธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน)โปรดระวัง แหล่งข้อมูล
มิจฉาชีพกับธนาคาร ยูโอบี