Thursday, October 18, 2007

ทุนเรียนต่อต่างประเทศ และทุนรัฐบาลต่างๆ

ข่าวทุนรัฐบาลต่างๆจากสำนักงานกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.)
ทุนรัฐบาลสิงคโปร์
รัฐบาลสิงคโปร์มอบทุนการศึกษาแก่นักเรียนไทยระดับมัธยมศึกษา เพื่อศึกษาต่อที่ประเทศสิงคโปร์ โดยรับสมัครประมาณเดือนเมษายน แบ่งเป็น 2 ระดับคือ
1. ASEAN Secondary Three Scholarships สำหรับนักเรียน ม.2-3 ไปศึกษาต่อ ม.3-4 ที่สิงคโปร์
2. ASEAN Pre-University Scholarships สำหรับนักเรียน ม.4-5 ไปศึกษาต่อ ม.5-6 ที่สิงคโปร์
นอกจากนี้ รัฐบาลสิงคโปร์ยังมีทุนการศึกษาสำหรับนักเรียนไทยระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 เพื่อศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ที่มหาวิทยาลัยแห่งชาติสิงคโปร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีนันยาง และมหาวิทยาลัยการจัดการสิงคโปร์
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สถานทูตสิงคโปร์ เลขที่ 129 ถ.สาธรใต้ เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120 และสามารถขอใบรับสมัครได้ที่กองการสัมพันธ์ต่างประเทศ สำนักปลัดกระทรวงศึกษาธิการ อาคารกรมการศึกษานอกโรงเรียนชั้น 1 โทรศัพท์ 0-2286-2111

ทุนรัฐบาลอินเดีย 1. General Cultural Scholarship รัฐบาลอินเดียมอบทุนการศึกษาเพื่อศึกษาต่อระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ปริญญาโท ปริญญาเอก จำนวน 453 ทุน เพื่อศึกษาในมหาวิทยาลัยต่างๆ ในประเทศอินเดีย (ยกเว้นสาขาเภสัชกรรม และการทำวิจัยเกี่ยวกับยา)
2. ICCR Scholarship รัฐบาลอินเดียมอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนที่สนใจศึกษาดนตรี การเต้น การวาดภาพ ศิลปะการแกะสลักของอินเดียเป็นเวลา 1 ปี จำนวน 100 ทุน โดยจะได้ศึกษาที่มหาวิทยาลัยหรือสถาบันทางศิลปะในประเทศอินเดีย
3.Cultural Exchange Programme รัฐบาลอินเดียมอบทุนการศึกษาสำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายเพื่อร่วมโครงการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมเป็นเวลา 1 ปี ทั้งนี้แต่ละปีจะมีจำนวนการมอบทุนที่ไม่แน่นอนขึ้นอยู่กับการตกลงระหว่างรัฐบาลทั้ง 2 ประเทศ
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สถานเอกอัครราชทูตอินเดีย เลขที่ 46 ซอย 23 (ประสานมิตร) ถนนสุขุมวิท กรุงเทพฯ 10110 โทรศัพท์ 0-2258-0300 เว็บไซต์ http://www.iccrindia.org/scholarships.htm

ทุน United World College
นักเรียนระดับมัธยมจะถูกคัดเลือก โดยUnited World Colleges จะพิจารณาเรื่องอุปนิสัย คุณธรรม และปัญหาด้านการเงินเป็นหลัก เพื่อศึกษาต่อระดับอนุปริญญา ที่ United World Colleges ประเทศคอสตา ริก้า โดยใช้ภาษาอังกฤษและภาษาสเปนในการเรียน
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์สรรหาและเลือกสรร สำนักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี โทรศัพท์ 0-2547-1329, 0-2547-1330 และ 0-2547-1345 เว็บไซต์ http://www.uwc.org/applicants/scholarships

ทุนรัฐบาลคูเวต
รัฐบาลคูเวตมอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนที่ต้องการศึกษาต่อระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย สาขาศาสนาอิสลาม โดยต้องมีคุณสมบัติเบื้องต้น ดังนี้
- มีสัญชาติไทยและไม่ได้พำนักอยู่ในประเทศคูเวตระหว่างขอทุนนี้
- อายุระหว่าง 13 – 15 ปี
- จบมัธยมศึกษาตอนต้นมาไม่เกิน 1 ปี
- ผลการเรียนดีและความประพฤติดี
- มีความรู้และทักษะภาษาอาหรับ อังกฤษ หรือฝรั่งเศส อย่างน้อย 4 ปี
ทั้งนี้ รัฐบาลคูเวตจะมอบทุนการศึกษาและค่าดำรงชีวิตตามความเหมาะสมให้นักเรียนทั้งหมด อย่างไรก็ตาม นักเรียนต้องออกค่าโดยสารเครื่องบินไป-กลับเอง
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สำนักงานงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ถ.ราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทรศัพท์ 0-2628-5646 0-2628-5648 0-2281-6370 และ 0-2281-0565

ทุนรัฐบาลอียิปต์ สาธารณรัฐอาหรับอียิปต์ ให้ทุนการศึกษาแก่นักเรียนไทยมุสลิมเพื่อศึกษาที่มหาวิทยาลัยอัล อัซฮัร (Al Azhar University) โดยศึกษาเป็นภาษาอาหรับและให้ทุนสำหรับนักเรียนเพื่อศึกษาต่อระดับมัธยมศึกษาตอนปลายด้วย
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สถานทูตอียิปต์ อาคารลาส โคลินัส 6 ชั้น 42 ซอยสุขุมวิท 21 เขตวัฒนา

ทุนรัฐบาลนิวซีแลนด์รัฐบาลนิวซีแลนด์ให้ทุนการศึกษาแก่นักศึกษาไทย 2 ทุน คือ
1. New Zealand International Doctoral Research Scholarships สำหรับนักศึกษาปริญญาเอก โดยรัฐบาลนิวซีแลนด์จะจ่ายค่าเรียนให้ทั้งหมด รวมทั้งค่าใช้จ่ายอื่นๆ เช่น ค่าดำรงชีพ และค่าประกันภัยสุขภาพตามที่วงเงินที่กำหนดไว้ นอกจากนี้ นักศึกษายังสามารถเลือกมหาลัยและสาขาที่ต้องการศึกษาได้อย่างหลากหลาย
2. New Zealand International Undergraduate Fees Scholarships สำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาที่ต้องการศึกษาระดับปริญญาตรีในประเทศนิวซีแลนด์ โดยรัฐบาลนิวซีแลนด์จะจ่ายค่าเรียนให้ทั้งหมด ซึ่งไม่รวมถึงค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งนี้ รัฐบาลนิวซีแลนด์จะคัดเลือกผู้รับทุนเพียงปีละ 28 คนเท่านั้น
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สถานทูตนิวซีแลนด์ ตึกเอ็มไทย ออลซีซั่นเพลส ชั้น 14 เลขที่ 87 ถ.วิทยุ เขตลุมพินี กรุงเทพฯ 10330 โทรศัพท์ 0-2254-1610 เว็บไซต์ http://www.newzealandeducated.com/scholarships หรือ http://www.newzealandeducated.com/Thailand/index.html

รายละเอียด ทุนเรียนต่อทั่วโลก
ทุนการศึกษาจากทุกองค์กรของภาครัฐและเอกชน
ข้อมูลศึกษาต่อแคนาดา นิวซีแลนด์และอื่นๆ