Thursday, October 19, 2006

Thai Library Association Annual Conference 2006

ข่าวสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทย
การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2549 เรื่อง การจัดการห้องสมุดในยุคดิจิทัล วันที่ 18-21 ธันวามคม 2549

TLA ILIS workshop in November 2-3,2006
การสมัครเข้าร่วมโครงการ

นางสาวพูลสุข ปริวัตรวรวุฒิ เหรัญญิกชมรมฯ
e - mail : priwatr@alpha.tu.ac.th
นางสาวประภาพร จงสมจิตต์ เลขานุการชมรมฯ 2 โทร. 02-4410594-6 ต่อ 1414, 1416
e - mail : icpjs@mahidol.ac.th

กำหนดการ

วันที่ 2 พฤศจิกายน 2549
08.30-09.00 น. ลงทะเบียน
09.00-10.00 น. การบรรยาย หัวข้อ " Introduction of a project proposal"
10.00-10.15 น. พักรับประทานอาหารว่าง
10.15-12.00 น. การบรรยาย หัวข้อ "Successful project proposal : Examples &Experiences.
12.00-13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.00-14.00 น. เยี่ยมชมห้องสมุดโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร
14.00-14.15 น. พักรับประทานอาหารว่าง
14.15-16.30 น. ฝึกปฏิบัติการเขียนโครงการ
วันที่ 3 พฤศจิกายน 2549
09.00-10.15 น. การบรรยาย เรื่อง How to evaluate a project proposal: Examples & Experiences.
10.15-10.30 น. พักรับประทานอาหารว่าง
10.30-11.00 น. Examples of Good Project Proposals.
11.00-11.30 น. นำเสนอผลงานของผู้เข้าร่วมประชุมของกลุ่ม 1
12.00-13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.00-13.30 น. นำเสนอผลงานของผู้เข้าร่วมประชุมของกลุ่ม 2
13.30-14.00 น. นำเสนอผลงานของผู้เข้าร่วมประชุมของกลุ่ม 3
14.00-14.30 น. ประเมินผลและให้ข้อเสนอแนะ
14.30-14.45 น. พักรับประทานอาหารว่าง
14.45-16.00 น. พิธีแจกประกาศนียบัตรผู้เข้าร่วมประชุม