Friday, January 13, 2006

นโยบายที่เกี่ยวข้องกับ สพฐ.

นายจาตุรนต์ ฉายแสง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ประชุมผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (ผอ.สพท.)ทั่วประเทศ เมื่อวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๔๘ ทีโรงแรมรอยัลริเวอร์ กรุงเทพฯ
อ่านเพิ่มเติมที่นี่