Wednesday, January 04, 2006

รุกปฏิรูปโรงเรียนรับปี"49 "สพฐ."สานต่อ"ห้องสมุดมีชีวิต"

Dekkid School News

รุกปฏิรูปโรงเรียนรับปี"49 "สพฐ."สานต่อ"ห้องสมุดมีชีวิต"
นายจาตุรนต์ ฉายแสง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ(ศธ.) เปิดเผยว่า ตนได้มอบนโยบายให้คณะกรรมการอำนวยการพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอน และคณะอนุกรรมการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ช่วยดำเนินการบูรณาการเรื่องการประเมินวิทยฐานะ การอบรมและพัฒนาครู การพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน และการพัฒนาวิชาชีพครู ให้เกิดผลเป็นรูปธรรม เพื่อให้ประชาชนรู้สึกได้ว่าในปี 2549 นี้ เริ่มมีการเปลี่ยนแปลงที่โรงเรียน ตลอดจนรู้สึกว่าเกิดการปฏิรูปการศึกษาขึ้นจริงที่โรงเรียนแล้ว

ด้านนางอารีรัตน์ วัฒนสิน รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(กพฐ.) กล่าวว่า สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ.) จะเร่งทำความเข้าใจกับโรงเรียนเกี่ยวกับการบริหารหลักสูตรการเรียนการสอน โดยกำหนดให้นิยามและแนวการจัดการศึกษาแต่ละระดับชั้นให้ชัดเจน ทั้งในด้านหลักสูตร การเรียนการสอน สื่อการเรียนการสอน และการวัดประเมินผล นอกจากนี้ จะทำจุดเน้นด้านการจัดการเรียนการสอนที่ชัดเจน 6 เรื่อง ได้แก่ การจัดทำสาระการเรียนรู้ท้องถิ่น การจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ การจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ การวัดประเมินผลตามสภาพจริงและคุณธรรม จริยธรรม การจัดห้องสมุดแบบมีชีวิตตามระดับและขนาดของสถานศึกษา และการจัดกิจกรรมสร้างวินัยการอ่านในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ในแต่ละช่วงชั้น โดยจะให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทำความเข้าใจและจัดอบรมแก่ครูทั่วประเทศในราวเดือนกุมภาพันธ์ และจะลงพื้นที่ประเมินผลการปฏิบัติการของโรงเรียนว่ามีการเปลี่ยนแปลงตามแนวทางที่กำหนดหรือไม่ประมาณเดือนกรกฎาคม
อ่านที่ ข่าวการศึกษา