Thursday, January 05, 2006

ฝึกฝนการอ่านเร็ว

จากผลการวิจัยระบุว่ามนุษย์เราใช้พื้นที่สมองเพียงแค่ 5% - 10% คนส่วนใหญ่จะใช้สมองซีกซ้ายมากกว่าสมองซีกขวา ไม่ว่าจะเป็นการอ่านหนังสือ การเรียน การทำงาน ซึ่งยังมีพื้นที่สมองอีกจำนวนมากที่ไม่ได้ใช้งานหรือใช้งานน้อยมาก ดังนั้นประเทศญี่ปุ่นจึงได้ศึกษา ค้นคว้า และวิจัย วิธีการดึงสมองส่วนนั้นมาใช้งาน เพื่อเพิ่มขีดความสามารถของมนุษย์ในด้านต่างๆให้มากขึ้น
หากวิเคราะห์โครงสร้างของสมองจะแบ่งออกเป็น 2 ส่วนหลักๆ คือ สมองซีกซ้าย และ สมองซีกขวา
ปัจจุบันที่ประเทศญี่ปุ่น มีความสนใจอย่างมากเกี่ยวกับสมองที่เชื่อมโยงกับการอ่านเร็ว โดยได้มีการทำวิจัยและทดลองในเรื่องดังกล่าวที่คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยฮอกไกโด กับคนที่มีความเชี่ยวชาญในการอ่านเร็ว 15 คน และคนที่อ่านไม่เร็ว 9 คน รวมทั้งหมด 24 คน ซึ่งการทดลองได้วัดผลการเปลี่ยนแปลงการทำงานสมองกับการอ่านเร็วด้วย Optical Topography Device (ETG-100 ของ Hitachi Medical Corporation)
ผลการทดลองสรุปได้ว่า คนที่ได้รับฝึกฝนด้วย Speed Reading เมื่อวัดด้วย Optical Topography Device จะเห็นการทำงานของสมองซีกขวาด้านหน้าเพิ่มขึ้น
ดูเพิ่มเติมที่ SR website