Tuesday, November 06, 2007

ความเชื่อพิธีสะเดาะเคราะห์ต่อชะตา

คำว่าการสะเดาะเคราะห์ หมายถึง การให้เบาบางลง ดังนั้นการที่จะให้เบาบางลง คือการทำความดี การทำความดี มีหลากหลายวิธีการ เช่น การรักษาศีล 5 ศีล 8 , การให้ทาน ทั้งแก่พระสงฆ์ และบุคคลทั่วไปเรียกว่า สาธารณทาน , การสวดมนต์ภาวนา ด้วยกาย วาจา และความคิด น้อมรำลึกถึงพระพุทธเจ้า เป้นสรณะ, การทำสมาธิ เพื่อขัดเกลากิเลส และอุปาทานทั้งหลาย (แหล่งข้อมูล) ทำอย่างไรจะพ้นเคราะห์ได้จริง?: อย่าประมาทในทุกเรื่อง
ประเพณีการทำบุญ วิธีการทำบุญ 10 ประการ คำว่า “บุญ” หมายถึงการชำระหรือล้างจิตใจให้บริสุทธิ์ ผ่องใส ไม่ว่าจะเป็นการทำบุญในงานมงคล หรืออวมงคล ถ้าจะทำให้ถูกต้องและได้ผลดี ควรเป็นเรื่องของการทำจิตใจให้บริสุทธิ์สะอาด ไม่ใช่ทำด้วยความโลภ ความโกรธ หรือ ความหลง (แหล่งข้อมูล การทำบุญวันเกิด)
ความเป็นมาของการสะเดาะเคราะห์
พิธีทำบุญต่ออายุ
พิธีกรรมบังสุกุลเป็น บังสุกุลตาย วัดประสิทธิเวชอยู่คลอง 15 ทางเข้าสวนไม้ดอกไม้ประดับ ก่อนถึงอำเภอองครักษ์ ถ้ามาจากรังสิต

พิธีสะเดาะเคราะห์ต่อชะตา การสะเดาะเคราะห์
บทสวดบังสุกุล
ค้นพระไตรปิฎก ๔๕ เล่ม.
มารยาทไทย มารยาทไทย เป็นเอกลักษณ์สำคัญของคนไทย ควรกำหนดขึ้นไว้เป็นแนวทางประพฤติปฏิบัติ
“ มารยาท ” หมายถึง กิริยา วาจาที่สุภาพเรียบร้อย ที่บุคคลพึงปฏิบัติในสังคมโดยมีระเบียบแบบแผน อันเหมาะสมตามกาลเทศะ (แหล่งข้อมูล)