Saturday, August 15, 2009

งานมหกรรมรักการอ่านเฉลิมพระเกียรติ

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า วันนี้ (14 ส.ค.) ที่ห้องบางกอกคอนเวนชั่นฮอลล์ เซ็นทรัลลาดพร้าว มีการจัดงานมหกรรมนวัตกรรมการอ่านเทิดพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ และสร้างเสริมนิสัยรักการอ่านในเด็กและเยาวชนไทย จัดโดยกระทรวงศึกษาธิการ โดย นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฎ์ รมว.ศึกษาธิการ กล่าวว่า งานดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติมหาราชินี โดยจัดขึ้นระหว่างวันที่ 14-16 ส.ค. ตั้งแต่เวลา 10.00-20.00 น. และที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เขต 1 ใน 75 จังหวัด พร้อมกันทั่วประเทศ ซึ่งมหกรรมรักการอ่านที่จัดขึ้นนี้ จะช่วยเสริมสร้างจินตนาการ และปลูกฝังนิสัยรักการอ่านให้แก่เด็กและเยาวชน ตลอนจนประชาชนมากยิ่งขึ้น ทั้งนี้ จากการสำรวจเรื่องนิสัยรักการอ่าน ปี 2551 พบว่า เด็กอายุตั้งแต่ 6 ปีขึ้นไป อ่านหนังสือที่ไม่ใช่หนังสือเรียน แต่เป็นหนังสือนอกเวลาเฉลี่ย 39 นาที และคนไทยทั่วประเทศอ่านหนังสือเพียง 5 เล่มต่อปี ดังนั้น การจัดกิจกรรมรักการอ่านหวังเป็นอย่างยิ่งว่า จะช่วยเพิ่มและสร้างนิสัยรักการอ่านให้เกิดขึ้นกับคนไทยได้อย่างทั่วถึง

นอกจากนี้ รมว.ศึกษาธิการ กล่าวว่า สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ ได้ทรงพระราชทาน 10 กลวิธี สร้างนิสัยรักการอ่าน ได้แก่ 1.ใช้เวลาสบาย ๆ ของครอบครัว เพื่อส่งเสริมการอ่าน 2.เลือกหนังสือดีที่เด็กสนุก 3.ให้เด็กได้รู้เรื่องราวหลากหลายจากพหุวัฒนธรรม 4.มีกิจกรรมพัฒนาทักษะการคิด 5.ใช้ทักษะนาฎการในการเล่า 6.ใช้กิจกรรมศิลปะเชื่อมโยงกับการอ่าน 7.สอนให้รู้จักสกัดความรู้ และจับใจความสำคัญ 8.ต่อยอดจากประสบการณ์เดิมของผู้เรียน 9.นำเด็กสู่โลกวรรณคดี และ 10.พัฒนาทักษะไพรัชภาษาพาสู่โลกกว้าง เพื่อเผยแพร่ให้ประชาชนได้นำไปใช้ประโยชน์ ขณะเดียวกัน สมเด็จพระราชินีฯ ยังได้ทรงพระราชวิจารณ์หนังสือไทยที่น่าอ่านสำหรับเด็กและเยาวชนไทย 6 เรื่อง ประกอบด้วย พระอภัยมณี รามเกียรติ์ นิทานชาดก อิเหนา พระราชพิธีสิบสองเดือน และกาพย์เห่เรือ เจ้าฟ้ากุ้ง ทั้งนี้ ศธ.จะน้อมนำหนังสือที่พระองค์ได้ทรงพระราชวิจารณ์ จัดซื้อเข้าห้องสมุดประชาชน และห้องสมุดของ กศน.ทั่วประเทศ เพื่อให้เด็กและเยาวชนได้อ่านหนังสือดีที่มีคุณค่า.
แหล่งข้อมูล