Saturday, July 21, 2007

ไปลงประชามติ 19 สิงหาคม 2550

ไปลงประชามติ 19 สิงหาคม 2550
รัฐธรรมนูญ คือ กฎหมายสูงสุดที่ใช้ในการปกครองประเทศ
ร่วมคิด ร่วมสร้าง ร่วมร่างรัฐธรรมนูญ http://www.parliament.go.th/ หรือ http://cda.parliament.go.th/
อ่านเนื้อหารัฐธรรมนูญใหม่ที่ สาระสำคัญ ควรอ่านก่อนวิจารณ์ จะได้เลือกตั้งกันตามระบอบประชาธิปไตย

สาระสำคัญรัฐธรรมนูญใหม่ เพิ่มอำนาจประชาชน-ลดอำนาจรัฐ
สิทธิ เสรีภาพ และหน้าที่ของบุคคล
รณรงค์ทุกโรงเรียนไปลงประชามติวันที 19 สิงหาคม 2550ส่วนวันที่ 20 สิงหาคมกำหนดให้เป็นวันหยุดชดเชย