Tuesday, July 26, 2011

ห้องสมุดสวยด้วยฝีมือคน

ห้องสมุดสวยๆด้วยฝีมือคน เป็นมรดกทางปัญญาของมวลมนุษยชาติ

เมื่อผู้ใช้เข้าถึงเนื้อหาสาระจากแหล่งข้อมูลในห้องสมุดได้ขนาดนี้  การอ่านช่วยเพิ่มพูนความรู้และจินตนาการ ก็เกินพอ
แหล่งข้อมูล : ส่วนหนึ่งของเอกสารการสัมมนาห้องสมุดสร้างสรรค์ด้วยผัสสะ ที่มหาวิทยาลัยราชภัฎจันทรเกษม วันที่ 21 กรกฎาคม 2554